PROCURA
            Subsemnatul ……………………………………………………………… cetatean ………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de ……………………………., in localitatea ………………………………….., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………, ca, in numele meu si pentru mine, sa administreze, cu depline puteri, dreptul de concesiune asupra unui loc de veci, in suprafata totala de ………………… mp, situat in cimitirul ………………………………, incadrat in plan la figura ………………….. locul …………….. detinut de mine, conform actului de concesiune nr. ……………………../………………………….. eliberat de …………………………………………………………… .
            Mandatarul meu va indeplini orice fel de operatiuni de conservare si de buna intretinere a locului de veci sus-mentionat, va plati toate taxele legale de concesionare, avand acces in numele meu la orice institutie competenta pentru realizarea mandatului.
            In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va efectua orice act va considera necesar pentru buna si deplina reprezentare, semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ……….. exemplare, la ……………, astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………….. exemplare.
MANDANT

By MYLIFE