PROCURA
            Subsemnatul ……………………………………………………………… cetatean …………………………………., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex …………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe …………………………………………………………. cetatean ……………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea ………………………………….., de sex ……………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………. la data de …………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., sa ma reprezinte in fata autoritatilor administratiei publice si instantelor judecatoresti, in legatura cu dreptul de proprietate ce-l detin asupra terenului in suprafata de ………………………………………………, situat in ………………………………………………… cu urmatoarele amplasamente: …………………………….. in tarlaua …………………. parcela ………………….. si …………………………. in tarlaua ………………………… parcela ………………., dobandit prin mostenire de la ………………………………………… decedat la data de ………………………………. conform certificatului de mostenitor nr. ……………………………………………….., si pe care acesta il detinea prin reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit titlului de proprietate nr. ………………………………. eliberat de ………………………………………………………………………………………. .
            In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta, cu depline puteri, in fata autoritatilor administratiei publice si instantelor judecatoresti, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice, in vederea sustinerii si apararii drepturilor si intereselor mele asupra terenului mentionat, va plati orice suma de bani pe care o datorez, atat ca impozite si taxe, cat si cu orice alt titlu sau, dupa caz, va putea sa incaseze orice suma de bani, cu orice titlu, ce mi s-ar cuveni, in calitatea mea de proprietar si va putea lua, dupa libera sa apreciere, orice masuri pentru administrarea si conservarea acestui teren, ca un bun proprietar.
            Mandatarul meu este imputernicit, de asemenea, ca in numele meu si pentru mine sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ridicarea cupoanelor pentru agricultori, ce mi se cuvin potrivit dispozitiilor legale in vigoare, va face dovada calitatii mele de mostenitor si de proprietar al acestui teren, va putea face orice declaratii si cereri, va semna de primirea cupoanelor si va dispune de ele in vederea unei bune administrari si conservari a terenului.
            In mod deosebit, mandatarul meu este imputernicit sa incheie contracte de arenda, in conditiile legii, pentru exploatarea acestui teren, cu orice persoana fizica sau juridica si, in acest sens, va stabili toate clauzele acestor contracte, in conditiile cele mai avantajoase mie, va semna contractele de arenda in numele meu si pentru mine, va indeplini toate formalitatile pentru inregistrarea acestor contracte la primarie, va preda terenul arendat, va incasa arenda stabilita dand chitante descarcatoare de primirea lor, va putea sa incheie noi contracte de arenda, in cazul incetarii celor existente, va urmari si asigura respectarea contractelor incheiate.
            In cazul incalcarii drepturilor si intereselor mele privind terenul mentionat mai sus, mandatarul meu ma va reprezenta in fata tuturor organelor de cercetare si urmarire penala, precum si in fata instantelor judecatoresti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat, ales la libera sa apreciere, va inainta orice sesizare sau actiune pe care o va socoti ca fiind utila apararii drepturilor si intereselor mele, va putea sa o sustina, sa o restranga sau sa o retraga, va putea sa raspunda la orice actiune ce s-ar intenta impotriva mea, va putea face intampinari, cereri, reconventionale si, dupa caz, orice alte acte procesuale, va primi citatii si va lua termene in cunostinta, va cere comunicari de acte, va propune si administra toate probele necesare, va chema si va raspunde la interogatorii, va primi sentinte si decizii si va semna pentru ele acolo unde este nevoie, va putea uza de orice cale de atac prevazuta de lege impotriva hotararilor ce se vor da, va cere investirea cu formula executorie a hotararilor ramase definitive si le va primi investite, va primi si executa orice titlu definitiv cerand, infiintand sau desfiintand orice fel de urmariri si executari mobiliare sau imobiliare si va primi orice sume de bani, cu orice titlu, ce se vor stabili ca mi se cuvin prin hotararile judecatoresti pronuntate.
            Prezenta procura este gratuita si valabila pana la revocarea sa expresa, notificata mandatarului si, in indeplinirea ei, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinta pentru o buna administrare si conservare a terenului mentionat, precum si pentru apararea drepturilor si intereselor mele, de orice natura, in legatura cu acest teren, semnand in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………. exemplare, la …………. astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………….. exemplare.
MANDANT

By MYLIFE