Angajator (persoana juridica sau persoana fizica) …………………………..
Sediul ……………………………………………………………………………………….
Inregistrat la registrul comertului din judetul …………………………………..
sub nr. ………………………………………………………………………………………
Cod fiscal ………………………………………………………………………………….
Telefon ……………………………………………………………………………………..
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA*)
incheiat si inregistrat sub nr. …….
la registrul inspectoratului teritorial de munca din ………….. la data de …………….
A.  Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. si
            salariatul/salariata …………………………, domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………., str. ………………………………. nr. ……….., judetul …………………., posesor al actului de identitate           seria ………………. nr. ………………, eliberat de …………………… la data de …………………………..,             am incheiat prezentul contract de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
I.    Durata contractului:
a)   nedeterminata, salariatul/salariata ………………………………… urmand sa inceapa activitatea la
            data de ……………………..;
b)   determinata, de ………………………………., pe perioada cuprinsa intre data de …………………….
            si data de ……………………. .
II.   Felul muncii
            Functia
      (meseria) ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Salariatul/salariata va presta urmatoarele activitati: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Activitatea prestata se desfasoara in conditii deosebite de munca ……………………………., grupa de munca …………………. timpul lucrat in aceste conditii ………………………… . Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul muncii, in conditiile legii, cu mentinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.
III.  Conditii de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma de ……………………. . Durata timpului de lucru este de ………………. ore/zi.
IV.  Salariul lunar este de ………………….. lei, din care salariul de baza de ………………………. lei si urmatoarele sporuri ……………………………………. . Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se platesc cu sporuri prevazute in Codul muncii sau in contractele colective de munca. Salariatul ……………………….. beneficiaza in plus si de urmatoarele drepturi banesti ……………………. . Data la care se plateste salariul este ……………………….. .
V.  In situatia in care salariatul/salariata …………………………….. este trimis/trimisa in delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) transport ………………………………;
b) cazare …………………………………;
c) diurna ………………………………… .
VI.  Durata concediului anual de odihna este de ……………. zile, in raport cu vechimea in munca a salariatului, de ………….. ani.
VII. Drepturi specifice legate de protectia muncii:
a) echipament de protectie …………………….;
b) echipament de lucru ………………………….;
c) antidoturi …………………………………………………………………………………………;
d) alimentatie de protectie …………………………………………………………………..;
e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii …………………………. .
VIII. Alte clauze: ………………………………………………………………………………………………………………
IX.  Obligatii generale ale partilor:
Angajatorul are obligatia:
a) sa plateasca salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestata si sa ii acorde celelalte drepturi prevazute de lege si de contractele colective de munca;
b) sa ii asigure salariatului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea masurilor de protectie a muncii;
c) sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru asigurarile sociale, pensie suplimentara, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si celelalte contributii prevazute de dispozitiile legale;
d) in cazul incetarii contractului, sa ii plateasca drepturile la zi.
Salariatul are obligatia:
a) sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de angajator;
b) sa respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii si normele de protectie a muncii, pastrarea secretului de stat si de serviciu.
X. Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat si s-a inregistrat la inspectoratul teritorial de munca.
Angajator,
……………
Salariat,
……………………
Reprezentant legal,
…………………………..
DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA:
Nr.
crt.
Data
contractului
Elementul contractual
asupra caruia s-a
convenit modificarea
Semnatura
Angajator
Salariat
Functionar al
inspectoratului
teritorial de munca
AVIZAT
Functionarul inspectoratului de munca
Numele si prenumele ……………………………..
Semnatura …………………………………………….
____________
            * Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii (M. Of. nr. 653/31.12.1999).

By MYLIFE