CONTRACT DE SCHIMB
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ……………………… sector/judet ………………………….., fiul lui ………………………………. si al …………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….., nr. ………………………, eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………….., in calitate de copermutant (coschimbas) prim, pe de o parte, si
1.2. D……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ………………………… sector/judet …………………………., fiul lui …………………………….. si al …………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….., nr. ………………………, eliberat de ………………………….., cod numeric personal ……………………………………….., in calitate de copermutant (coschimbas) secund, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie schimbul urmatoarelor bunuri proprietatea copermutantilor (coschimbasilor) …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Copermutantul prim si copermutantul secund procedeaza la schimbul bunurilor prevazute la pct. 2.1. astfel:
       a) Copermutantul prim preda in proprietate deplina copermutantului secund urmatoarele bunuri1): ………………………………………………………………………………………………………., a caror valoare este de ……………………………… lei.
       b) Copermutantul secund preda in proprietate deplina copermutantului prim urmatoarele bunuri: …………………………………………………………………………………………………………., a caror valoare este de ……………………………. lei.
2.3. Starea tehnica a bunurilor a fost constatata prin procese-verbale, semnate de catre parti.
2.4. Fata de valorile bunurilor, care fac obiectul prezentului contract de schimb, nu rezulta nici o diferenta si, ca atare, nu se datoreaza sulta; 2)
sau
       Diferenta rezultata este minora si copermutantul creditor nu are nici o pretentie fata de copermutantul debitor;
sau
       Rezulta o diferenta de ……………………………………. (in cifre si in litere) lei, reprezentand sulta pe care trebuie sa o plateasca copermutantul (prim/secund) copermutantului (secund/prim) in termenul prevazut de prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Transmiterea proprietatii asupra ……………………………………. are loc de azi, data autentificarii prezentului contract.
3.2. Bunurile ………………………………………….. se predau liber, in posesia si spre folosinta fiecarui copermutant, la data platii restului de sulta3), respectiv pana la data de ………………………………… .
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Copermutantii (coschimbasii) au obligatia sa predea reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract, astfel:
       a)  copermutantul prim la (locul unde se efectueaza predarea bunurilor) ………………………………..     in urmatoarele conditii: ……………………………………………………………………………………………….,            si pe baza documentelor de mai jos ……………………………………………………………………………..;
       b)  copermutantul secund la (locul unde se efectueaza predarea bunurilor) ……………………………,     in urmatoarele conditii: ………………………………………………………………………………………………….          si pe baza documentelor de mai jos …………………………………………………………………………….. .
4.2. Copermutantii ……………………………………… si …………………………………… au deplina proprietate asupra bunurilor dupa predarea-primirea lor si dupa plata sultei. 4)
4.3. Ambele parti au obligatia de a garanta pentru evictiune si vicii ascunse ale bunurilor care fac obiectul prezentului contract.
V. CLAUZA PENALA
5.1. Partea care intarzie predarea/primirea bunurilor, in conditiile si la termenele prevazute in prezentul contract este obligata la plata unei penalitati de ……………………….% pe zi din valoarea bunurilor nepredate/neprimite, dar nu mai mult de ……………………………….% din aceasta valoare.
5.2. Pentru orice intarziere de plata a sultei3), copermutantul debitor trebuie sa plateasca o penalitate de …………………..% din suma datorata, dar nu mai mult decat valoarea creantei.
VI. LITIGII
6.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Copermutantii (coschimbasii) pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract inainte de data prevazuta in contract numai daca partea interesata obtine acordul scris al celeilalte parti.
7.2. Acceptarea bunurilor se considera efectuata, iar acestea trec, reciproc, in proprietatea partilor, la data constatarii starii lor tehnice, prin procesele-verbale semnate de ambele parti.
7.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expediere, de incarcare-descarcare, manipulare, transport, precum si alte cheltuieli) se suporta astfel: 5) ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
7.4. Denuntarea unilaterala a contractului atrage, dupa sine, daune-interese astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
7.5. In cazul nerespectarii, totale sau partiale, ori a executarii necorespunzatoare a clauzelor contractuale, partea vinovata este obligata la plata urmatoarelor daune-interese: ……………….. . ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
7.6. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa ambelor parti si inlatura orice alta intelegere verbala – anterioara sau ulterioara incheierii acestuia. Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract de schimb, intr-un numar de ………………………. exemplare, din care ……………………………… (destinatia exemplarelor) astazi, data semnarii lui.
COPERMUTANT PRIM,
COPERMUTANT SECUND,
            NOTE:
1)       Daca obiectul contractului de schimb il formeaza terenurile, este absolut necesar ca actul sa fie incheiat in forma autentica (art. 46 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar), sub sanctiunea nulitatii absolute (Legea nr. 54/1998 privind circulatia terenurilor agricole).
2)       Suma de bani ce se plateste pentru a compensa inegalitatea valorica dintre bunurile oferite reciproc in cadrul contractului de schimb.
3)       In cazul in care se datoreaza sulta.
4)       In cazul schimbului de imobile.
5)       Cheltuielile schimbului vor fi suportate in parti egale, de ambele parti (doar daca partile n-au stipulat altfel).

By MYLIFE