CONTRACT DE SCHIMB
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ………………….., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. ………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., avand contul nr. …………………………, deschis la …………………………, reprezentata de ……………………………., cu functia de ……………………….., in calitate de copermutant (coschimbas) prim, pe de o parte, si
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………….., str. ………………………………. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet …………………………………….., posesoarea autorizatiei nr. ………………. din …………., eliberata de Primaria ………………………….., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. …………………………., deschis la ……………………………….., reprezentata de ……………………………………………, cu functia de …………………………….., in calitate de copermutant (coschimbas) secund, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Copermutantii (coschimbasii), parti ale prezentului contract, au hotarat sa procedeze la schimbarea bunurilor proprietatea noastra, astfel:
a)       copermutantul (coschimbasul) prim preda in proprietate deplina copermutantului (coschimbasului) secund, bunurile prevazute in anexa nr. ………………. care face parte integranta din prezentul contract, in valoare totala de ……………………………………………. .
b)       copermutantul (coschimbasul) secund preda in proprietate deplina copermutantului (coschimbasului) prim bunurile prevazute in anexa nr. ………………., care face parte integranta din prezentul contract, in valoare totala de …………………………………………….. .
2.2. Starea tehnica a bunurilor a fost constatata prin procesele-verbale anexa, care fac parte integranta din prezentul contract.
2.3. Fata de valorile bunurilor care fac obiectul schimbului, potrivit prevederilor prezentului contract:
           nu rezulta nici o diferenta si, ca atare, nu se datoreaza sulta;
sau
           diferenta rezultata este minora si copermutantul (coschimbasul) creditor nu are nici o pretentie fata de copermutantul (coschimbasul) debitor;
sau
           rezulta o diferenta de (in cifre si litere) …………… reprezentand sulta pe care trebuie sa o plateasca copermutantul (coschimbasul)* ……………………………………………………………. copermutantului (coschimbasului) ………………………………….., in termenul prevazut de prezentul contract.
______________
            * prim sau secund dupa caz
III. PREDAREA-PRIMIREA BUNURILOR
3.1. Copermutantii (coschimbasii) au obligatia sa predea si, respectiv, sa primeasca reciproc bunurile care fac obiectul prezentului contract astfel:
a)       copermutantul (coschimbasul) prim, la (locul de predare a bunurilor) ………………………… pana la data de ………………………… in urmatoarele conditii: ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. pe baza de proces-verbal de predare-primire, care va face parte integranta din prezentul contract;
b)       copermutantul (coschimbasul) secund, la (locul de predare a bunurilor) ……………………. pana la data de …………………………. in urmatoarele conditii: …………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. pe baza de proces-verbal de predare-primire care va face parte integranta din prezentul contract.
3.2. Copermutantii (coschimbasii), parti ale prezentului contract de schimb au deplina proprietate asupra bunurilor dupa primirea lor si dupa plata sultei.
3.3. Cheltuielile de predare-primire a bunurilor (de expeditie, de incarcare-descarcare, manipulare, transport si alte cheltuieli) se suporta astfel: …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………. .
3.4. Partea care intarzie predarea sau primirea bunurilor, in conditiile si in termenele prevazute de prezentul contract este obligata la plata unei penalizari de …………….. % pe zi de intarziere din valoarea bunurilor nepredate sau neprimite, dar nu mai mult de …………….. % din aceasta valoare.
3.5. Copermutantii (coschimbasii) pot preda bunurile care fac obiectul prezentului contract inainte de termenul prevazut de prezentul contract, numai daca obtin acordul scris al celeilalte parti.
3.6. Bunurile se considera acceptate si trec, reciproc, in proprietatea partilor la data constatarii starii lor in procesele-verbale incheiate de parti (reprezentantii lor) .
IV. GARANTII
4.1. Copermutantii (coschimbasii) garanteaza reciproc pentru evictiune si eventualele vicii ascunse ale bunurilor care fac obiectul prezentului contract de schimb.
V. PLATA SULTEI*)
5.1. Copermutantul (coschimbasul) debitor se obliga sa plateasca copermutantului (coschimbasului) creditor suma de (in cifre si litere) ………………………….. lei, reprezentand sulta datorata, potrivit prevederilor contractului pana la data de …………………………………………………., din care in avans suma de (in cifre si litere) …………………… pana la data de ………………………….. .
5.2. Pentru orice intarziere in plata sultei, copermutantul (coschimbasul) debitor este obligat la plata unei penalitati de ……………. % pe zi de intarziere, calculata asupra sumei datorate.
VI. CLAUZA PENALA**)
6.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune interese in valoare de …………………………….., astfel: …………………………………………………………………………………………
VII. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
           nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……, din prezentul contract;
           este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
           cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
           isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
           in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
7.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………… nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
COPERMUTANT (COSCHIMBAS)
PRIM
COPERMUTANT (COSCHIMBAS)
SECUND
______________
            *) In cazul in care se datoreaza sulta
            **) Daca partile convin se poate stipula ca valoarea penalitatilor nu poate intrece, in orice caz, valoarea creantei.

By MYLIFE