Încheierea unui tratat presupune îndeplinirea unor condiţii care să asigure exprimarea liberă a voinţei de a se angaja prin acel tratat, dar presupune totodată şi respectarea de către părţile contractante a principiilor şi normelor dreptului internaţional. Ca urmare, în afară de tratatele la a căror încheiere s-a constatat existenţa unor vicii de consinţământ şi care sunt nule vor fi considerate ca nule de la început şi tratatele încheiate în următoarele condiţii: a)ca urmare a recurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa; b)prin nerespectarea unor norme imperative ale dreptului internaţional. ÎNCETAREA SAU SUSPENDAREA EFECTELOR TRATATELOR. De regulă, statele prevăd în tratatele pe care le încheie anumite termene de valabilitate. Împlinirea acestor termene duce la încetarea efectelor tratatului, care în cazul în care se consideră necesar a fi menţinut trebuie să fie reînnoit. Încetarea efectelor tratatelor sau suspendarea acestora pot să aibă loc şi în alte împrejurări. Cazurile în care tratatele internaţionale îşi pot înceta efectele sau pot fi suspendate sunt: a)Voinţa comună a părţilor Încetarea tratatului prin voinţa părţilor are loc prin inserarea în convenţie a unui termen. La împlinirea acestui termen convenţia încetează de a mai produce efecte. Părţile pot să considere că aceasta nu mai este în vigoare oricând doresc, de comun acord. b)Denunţarea constă într-o declaraţie a uneia din părţi prin care aceasta se consideră liberă de obligaţiile ce-i revin prin tratat. Denunţarea unilaterală poate avea loc în general numai dacă acest mod este prevăzut în tratat sau dacă rezultă tacit din acesta. c)Anularea poate avea loc atunci când partea adversă refuză în mod constant să-şi execute obligaţiile sau prin actele sale violează substanţial prevederile acestuia.d)Survenirea unor fapte sau evenimente ulterioare. Starea de război este un eveniment cu importante consecinţe pentru soarta tratatelor, care pune capăt majorităţii acestora. Practic, soarta tratatelor între statele beligerante se rezolvă prin tratatul de pace. e)Imposibilitatea executării poate fi invocată de oricare din părţi, dacă această imposibilitate rezultă din dispariţia sau distrugerea obiectului tratatului fără vina acestora.

By MYLIFE