PROCURA
            Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean …………………………………, nascut la data de ……………………………., in localitatea …………………………………, de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………. eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………… cetatean …………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………., de sex …………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………….. la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………., ca, in numele meu si pentru mine, sa-mi ridice drepturile banesti ce mi se cuvin, cu titlu de pensie, pentru limita de varsta de la Oficiul postal sau de la factorul postal competent, pentru o perioada de ……………… luni, incepand de astazi, data autentificarii prezentei procuri.
            In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare si sa semneze, in numele meu si pentru mine, atat pentru incasarea sumelor de bani, cat si oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Mentionez ca mandatarul meu este imputernicit sa anunte, in termen, Oficiului de pensii orice modificare intervenita in situatia mea, potrivit prevederilor legii.
            Redactata si editata/dactilografiata in …………… exemplare, la ………., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ……………… exemplare.
MANDANT

By MYLIFE