PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ………………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………… cetatean ………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………. eliberat de ……………………………. la data de …………………………………, cod numeric personal ………………………………………………………., ca in numele meu si pentru mine sa incheie cu ceilalti coindivizari actul de partaj pentru sistarea starii de indiviziune asupra locului de veci, situat in Cimitirul ………………………………………………….., avand dimensiunile de …………………….. ml x …………………… ml, in suprafata de ……………………………. mp, amplasat in figura …………………. locul …………………………. pe care l-am dobandit prin mostenire de la defunctul ……………………………………………………………………., decedat la data de …………………………… cu ultimul domiciliu in ……………………………………………….. si pe care acesta il detinea, in baza actului de concesiune nr. ………………………….. din ……………………….., eliberat de ……………………………….. .
            In acest scop, mandatarul meu va face dovada calitatii mele de mostenitor si de coindivizar asupra locului de veci mentionat, va solicita si procura actele necesare incheierii partajului voluntar, va stabili, de comun acord cu ceilalti coindivizari, compunerea loturilor si atribuirea acestora coindivizarilor, potrivit intelegerii anterioare, precum si cuantumul eventualei sulte, se va prezenta in fata notarului public pentru incheierea actului de partaj in forma autentica pe care-l va semna in numele meu si pentru mine, va incasa sau plati eventuala sulta ce imi va reveni sau la care voi fi obligat prin actul de partaj.
            Dupa incheierea actului de partaj, in eventualitatea atribuirii locului de veci, in lotul ce imi va reveni, mandatarul meu este imputernicit sa ma reprezinte la …………………….., pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare privind preschimbarea actului de concesiune.
            In eventualitatea unor neintelegeri, mandatarul meu ma va reprezenta in fata instantelor judecatoresti de orice grad, in cadrul procedurii partajului judiciar, putand formula, introduce, modifica sau restrange orice actiune in justitie, va efectua toate actele de procedura, va propune si administra toate probele necesare, va invoca orice exceptie s-ar putea impune, va raspunde in nu-mele meu la interogatoriu, va uza de toate caile de atac prevazute de lege impotriva hotararilor judecatoresti ce se vor lua, va putea cere investirea cu formula executorie a oricarei hotarari judecatoresti, va putea cere declansarea executarii silite si ma va reprezenta in cadrul procedurii de executare silita.
            In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………… exemplare, la …………….., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………. exemplare.
MANDANT

By MYLIFE