PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………… la data de ……………………………………….., cod numeric personal …………………………………………………, ca in numele meu si pentru mine sa cumpere un …………….., marca …………………………………………… tipul ……………………………….. la libera sa apreciere.
            In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa semneze actul de vanzare-cumparare, sa achite vanzatorului pretul care va fi necesar, dar nu pagubitor pentru mine si sa plateasca toate taxele ocazionate de incheierea contractului de vanzare-cumparare.
            Totodata, mandatarul meu ma va reprezenta la Registrul Auto Roman pentru efectuarea verificarilor, la organele de politie rutiera pentru inmatricularea acestuia, precum si la organele financiare competente pentru inscrierea autovehiculului in evidentele fiscale.
            Consimt ca autoturismul sa fie inscris in circulatie pe numele meu, mandatarul meu putand ridica certificatul de inmatriculare, precum si placutele cu numerele de inmatriculare ale autovehiculului.
            Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ……….. exemplare, la ………….., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ……………….. exemplare.
MANDANT

By MYLIFE