PROCURA
            Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean …………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. …………………………………………….., nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………………………….., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………, pentru a realiza, pentru mine si in numele meu, toate operatiunile si procedurile impuse de lege, in vederea constituirii unei societati comerciale (tipul societatii) ………………………… avand denumirea de ……………………………., cu sediul social in ……………………………………., str. ………………………………………………….. nr. …………….., sector/judet ……………………………………………………… .
            In realizarea mandatului sau, imputernicitul meu este investit cu puteri depline pentru a ma reprezenta la orice notar public, la instantele judecatoresti competente, la Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comertului, la organele Ministerului Finantelor, precum si in fata oricaror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, in vederea redactarii, semnarii si autentificarii Actului constitutiv al societatii, obtinerii autorizarii, inmatricularii si inregistrarii societatii.
            De asemenea, daca in cursul sau ulterior indeplinirii mandatului sau, se va impune modificarea Actului constitutiv, imputernicitul meu este investit, cu puteri depline, sa ma reprezinte la orice notar public, la instantele judecatoresti competente, la Monitorul Oficial, la Registrul Comertului, la organele Ministerului Finantelor, precum si in fata oricaror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, in vederea redactarii, semnarii si autentificarii, obtinerii eventualelor acte aditionale la Actul constitutiv al societatii, semnarii contractelor de cesiune de parti sociale/actiuni/parti de interes, precum si oricaror alte documente si inscrisuri care se vor impune in legatura cu respectiva modificare.
            Pentru indeplinirea prezentului mandat, imputernicitul meu este abilitat cu puteri depline pentru a semna pentru mine si in numele meu, orice act, contract, cerere, declaratie sau renuntare la recurs, oriunde va fi nevoie, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………. exemplare, la …………, astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ………………. exemplare.
MANDANT

By MYLIFE