CONTRACT DE CONSULTANTA
Incheiat astazi ……………..
la ……………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………, str. …………………………………….. nr. ……………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament …….., judet/sector …………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………., sub nr. …………………. din ………………………………….., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………….., avand contul nr. ……………………………………, deschis la ………………………………………………, reprezentata de ………………………., cu functia de ………………………, in calitate de consultant, pe de o parte, si
1.2. S.C. …………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………, str. ………………………………………… nr. ……………………….. bloc …………., scara ……….., etaj ………., apartament ………., judet/sector ………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………., sub nr. ……………. din ……………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din …………….., avand contul nr. ………………………………………….., deschis la ……………………………………………….., reprezentata de ……………………………, cu functia de ………………….., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta consultanta de specialitate si reprezentarea beneficiarului in domeniul protectiei proprietatii industriale.
1.2. Scopul consultantei il constituie:
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Consultantul se obliga:
3.2. Beneficiarul (clientul) se obliga:
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ……………………………………………………. incepand de la data de …………………………………………… si pana la data de …………………………………………….. .
4.2. In cadrul termenului prevazut la pct. 4.1., consultantul, la solicitarea verbala sau scrisa a beneficiarilor, va acorda consultanta timp de ……….. lunar, pe baza de comenzi explicite si procuri de imputernicire, in conformitate cu lista serviciilor si a preturilor aferente specificate in anexa care face parte integranta din prezentul contract.
V. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
5.1. Beneficiarul (clientul) se obliga sa plateasca consultantului ………………………. pentru durata lunara a consultantei stabilita la pct. 4.2.
5.2. In vederea compensarii exclusivitatii acceptata de beneficiar conform prevederilor pct. 3.2., lit. a), consultantul acorda o reducere de …………. % a tarifelor prevazute in anexa prezentului contract.
5.3   a)  Beneficiarul este de acord sa ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le face           pentru realizarea clauzelor contractuale urmand ca justificarea lor sa se faca pe baza de        decont insotit de documente justificative.
       b)  Prin cheltuieli rambursabile se intelege:
       c)  Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspendarea continuarii          lucrarilor pana la achitarea lor de catre beneficiar (client).
VI. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI
6.1. In ceea ce priveste asigurarea serviciilor prevazute in prezentul contract, consultantul este persoana juridica si are calitatea de agent al beneficiarului.
6.2. In aceasta calitate, consultantul se obliga:
VII. CLAUZA PENALA
7.1. Neplata la termen a remuneratiei stabilite precum si a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta obligarea beneficiarului la penalitati de intarziere de ………………………….. % pe zi.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ………………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte, este valabil indeplinita, daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.
9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
11.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .
XII. INCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
12.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin ….. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
12.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de incetare a prezentului contract, are obligatia sa plateasca consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, in virtutea clauzelor acestuia.
12.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.
XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………………………………. exemplare din care ……………………………………………………… astazi ………………………………………, data semnarii lui.
CONSULTANT
BENEFICIAR
Anexa
ANGAJAMENT
            Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ……………………………………………… si ……………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea inregistrat sub nr. ………………………. din ……………………………….. .
I. OBIECT
II. SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR
III. DURATA ANGAJAMENTULUI
IV. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI
9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
V. INCETAREA ANGAJAMENTULUI
Prezentul angajament s-a incheiat in ………………………. exemplare, din care ………………………….., astazi ………………………………………….. .
SEMNATURILE PARTILOR

By MYLIFE