CONTRACT DE
ASOCIATIUNE IN PARTICIPATIUNE
Incheiat astazi …………..
la …………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE *)
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………….., str. …………………………….. nr. ………………………., bloc …………….., scara ………….., etaj ……….., apartament ………, judet/sector …………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. ……………………. din …………………………….., cod fiscal nr. ………………………………. din …………………………., avand contul nr. ………………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentata de …………………………………., cu functia de ……………………………….., in calitate de asociat prim
si
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………………………….., str. ……………………………… nr. ……………, bloc …………, scara ………….., etaj ……….., apartament ………., judet/sector …………………………., posesoarea autorizatiei nr. ……………. din …………., eliberata de Primaria ………………………….., codul fiscal nr. ……………………….. din …………………………, avand contul nr. ……………………….., deschis la ……………………………………………., reprezentata de ………………………………………….., cu functia de …………………………., in calitate de asociat secund,
si
1.3. D……………………………………………………………….., domiciliat in ………………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ………………………….. sector/judet ……………………, fiul lui …………………………….. si al …………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………………. nr. ……………………, eliberat de ………………….., cod numeric personal ………………………………, in calitate de asociat tert etc.,
       au convenit sa incheie prezentul contract de asociatiune in participatiune, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Asociatiunea in participatiune constituita prin prezentul contract are ca temei legal art. 251-256 din Codul comercial**), este o asociatie independenta, fara personalitate juridica.
2.2. Asociatiunea s-a constituit pe baza hotararii asociatilor si isi desfasoara activitatea potrivit urmatoarelor principii:
2.3. Asociatii au convenit ca in baza principiilor de mai sus sa desfasoare, in comun, urmatoarele activitati:
2.4. Activitatile pe care le desfasoara asociatiunea se incadreaza in cele prevazute de lege in economia nationala.
_____________
            *) In conformitate cu prevederile art. 251 si urm. din Codul comercial, partile pot fi comercianti si necomercianti, persoane fizice si persoane juridice.
            **) Daca este cazul, si art. 33 si 34 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, modificata ulterior.
III. DURATA ASOCIATIUNII
3.1. Durata asociatiunii constituite in baza prezentului contract este de …………………………, adica de la data de …………………………………………… si pana la data de ………………………………………………. .
3.2. Durata contractului poate fi prelungita, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.
IV. APORTURILE PARTILOR
4.1. Asociatul prim, pentru realizarea activitatilor economice ce formeaza obiectul prezentului contract, contribuie cu un aport social constand din:
4.2. Asociatul secund, pentru realizarea activitatilor economice ce formeaza obiectul prezentului contract, contribuie cu un aport social constand din:
4.3. Asociatul tert, pentru realizarea activitatilor economice ce formeaza obiectul prezentului contract, contribuie cu un aport social constand din:
4.4. a)   Asupra bunurilor si a valorilor care reprezinta contributia la realizarea asociatiunii ce face obiectul prezentului contract, asociatii isi pastreaza dreptul de proprietate.
       b)  Bunurile si valorile respective sunt mentionate in inventarele acceptate si semnate de asociati,      inventare ce fac parte integranta din prezentul contract.
4.5. In relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii care a dat nastere obligatiei respective.
4.6. Partile nu vor putea efectua, pe cont propriu, direct sau indirect, afaceri sau activitati similare celor care formeaza obiectul prezentului contract, in caz contrar partea in culpa urmand a fi obligata la daune-interese, inclusiv angajarea raspunderii pentru concurenta neloiala.
V. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIUNII
5.1. Asociatiunea va fi condusa si administrata de un consiliu format din ……….. membri, cate …….. persoane imputernicite de fiecare coasociat, care vor fi desemnati astfel: ………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .
5.2. In caz de revocare a unui membru al Consiliului de conducere si administratie al asociatiunii sau in cazul in care unul dintre acestia se afla in incapacitate de exercitare a atributiilor ce-i revin (boala, deces, demisie etc.) pe o perioada de cel putin ….. zile, membrii asociatiunii vor lua masuri de numire a unui alt membru in Consiliul de conducere si administratie al asociatiunii.
5.3. a)   Consiliul de conducere si de administrare al asociatiunii se intruneste in sedinte ordinare o           data pe luna si ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, din initiativa uneia dintre        parti.
       b)  Convocarea se face in scris si va contine locul, data si ora unde are loc adunarea, precum si        ordinea de zi propusa si se comunica reprezentantilor celorlalte parti, pe baza de semnatura.
       c)  Hotararile adunarii generale se iau prin consens.
5.4. In afara de alte probleme inscrise pe ordinea de zi, Consiliul de conducere si de administratie are urmatoarele atributii: I. – In sedinte ordinare, ia hotarari in ceea ce priveste:
       II. – In sedinte extraordinare, ia hotarari in ceea ce priveste:
VI. REPARTIZAREA BENEFICIILOR SAU PIERDERILOR
6.1. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de coasociati in cadrul asociatiunii se va efectua (saptamanal, lunar, trimestrial etc.) ……………………………….. proportional cu cota de participare a fiecaruia, astfel:
VII. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Asocierea in participatiune isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
7.2. Prezentul contract de asociatiune in participatiune nu se poate denunta in mod unilateral, in caz contrar, partea care il denunta fiind obligata la daune-interese.
7.3. a)   In caz de incetare a asociatiunii in participatiune, rezultatele lichidarii se vor repartiza pe   coasociati proportional cu cota de participare a fiecaruia la beneficii si pierderi.
       b)  Lichidarea se face de …………………………………………… lichidatori numiti de fiecare parte, in      termen de ………………………… zile de la data aparitiei cauzei de incetare a asociatiunii in        participatiune.
       c)  Lichidarea si repartizarea rezultatelor asociatiunii se face cu respectarea prevederilor Legii nr.       31/1990 (republicata) privind societatile comerciale, pe baza de bilant aprobat de organele de        conducere ale partilor/asociati.
       d)  In cadrul lichidarii, fiecare parte reintra in posesia exclusiva a bunurilor si valorilor asupra   carora si-a pastrat dreptul de proprietate, iar daca ele nu se pot restitui in natura, cel pagubit        are dreptul la repararea daunelor suferite.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ……………………. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face numai cu acordul coasociatilor fondatori ai asociatiunii in participatiune.
11.2. Decontarea cheltuielilor cu energia electrica, termica si gazele naturale, cu retributiile personalului, cu transporturile si a celorlalte cheltuieli administrative se va face de fiecare coasociat, pe baza de documente, valoarea lor trebuind sa fie cuprinsa in cheltuielile generale ale asociatiunii in participatiune.
11.3. Tinerea evidentei contabile si intocmirea bilanturilor contabile sunt in sarcina ………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .
11.4. Controlul financiar poate fi exercitat de oricare dintre coasociati sau prin cenzori alesi de acestia.
11.5. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.6. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.7. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………………………………………. exemplare, din care …………………………….., astazi ……………………., data semnarii lui.
ASOCIAT PRIM
ASOCIAT SECUND
ASOCIAT TERT
_____________
            *) Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asociatiilor in participatie se contabilizeaza distinct de unul dintre asociati conform prevederilor contractului de asociere. La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui asociat in vederea inregistrarii in contabilitate (art. 101 Legea nr. 82/1991).

By MYLIFE