CONTRACT DE ARENDARE1)
Incheiat astazi ……………….
la …………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE2)
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …………, apartament ………., judet/sector ……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., avand contul nr. ……………………………………………., deschis la …………………………………………….., reprezentata de …………………………, cu functia de …………………….. in calitate de arendator, pe de o parte, si,
sau
1.1. D …………………………………………………………………, domiciliat in …………………………………………… str. …………………………………., nr. …………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judet …………………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………… in (localitatea) …………………………, sector/judet ………………………., fiul lui …………………………….. si al …………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ………………., eliberat de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………., in calitate de arendator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc ………….., scara ………., etaj ……., apartament ……, judet/sector ……………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………………. din ……………………., avand contul nr. …………………………………, deschis la ……………………………………………….., reprezentata de ………………………, cu functia de …………///…………….., in calitate de arendas, pe de alta parte,
sau
1.2. D ………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………………., str. ………………………………, nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………, apartament ………., sector/judet ……………………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. in (localitatea) ………………………, sector/judet …………………………, fiul lui ………………………………. si aI ………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………….. nr. …………………. eliberat de ……………………………………………., cod numeric personal ………………….., in calitate de arendas, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de arendare, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Arendatorul da arendasului urmatoarele bunuri3) ………………………………………………………………….
2.2. Bunurile agricole arendate4) sunt cuprinse in inventarul ce constituie anexa nr. …………….. si sunt prezentate in planul de situatie anexa nr.5) ……………………………………………………………………….. .
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
       Arendatorul garanteaza pe arendas impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale, in conformitate cu prevederile legii.
3.2. Obligatiile arendasului sunt urmatoarele:
3.3. Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul scris al arendatorului si cu respectarea prevederilor legii.
3.4. Subarendarea partiala sau totala este interzisa.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de arendare pe termen de …………………. ani6).
4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………………………….., data la care incepe executarea contractului.
4.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.
V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Partile au convenit ca arendatorul sa plateasca o arenda7) de ……………………………………………, astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………… .
5.2. Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina arendatorului.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
       Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.2. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
6.3. Daca, inainte de a fi culeasa, recolta a pierit integral sau cel putin o jumatate din ea, ca urmare a unui caz fortuit sau de forta majora8), arendasul poate obtine o reducere de pret daca face dovada indeplinirii urmatoarelor conditii:
VII. LITIGII
7.1. In cazul in care un litigiu nu s-a putut solutiona cu acordul partilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, in justitie, in conditiile legii, rezilierea prezentului contract.
VIII. REINNOIREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract poate fi reinnoit, printr-o intelegere a partilor si cu respectarea prevederilor legii.
8.2. Fiecare parte contractanta este obligata sa incunostinteze, in scris, cealalta parte, cu cel putin un an inainte de expirarea prezentului contract, despre intentia sa de a-l reinnoi sau de a nu-l reinnoi.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
9.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea, de partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
9.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………., astazi ……………………., data semnarii lui.
ARENDATOR
ARENDAS
            N.B.
            NOTE

By andrei