CONTRACT DE AGENTIE COMERCIALA
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………………, str. ………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………., sub nr. ………………………… din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………………., avand contul nr. ……………………………………………………, deschis la …………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………………….., cetatean ……………………………….., posesor act de identitate/pasaport ……………………, in calitate de comitent, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………………., str. …………………………. nr. ………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………….., sub nr. ……………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………. din …………………………, avand contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului …………….. reprezentata de ……………………………………….., cu functia de ………………………………………, cetatean ……………………………………., posesor act de identitate/pasaport …………………………………………, in calitate de agent,
       au convenit sa incheie prezentul contract de agentie comerciala in urmatoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comitentul, prin prezentul contract, imputerniceste pe agent sa negocieze si sa incheie contracte de vanzare-cumparare, avand ca obiect vanzarea produselor puse la dispozitie de el (comitent), prevazute in anexa nr. ……. la prezentul contract, catre terti, activitate ce se va desfasura in contul comitentului.
2.2. Agentul este imputernicit sa reprezinte interesele comerciale ale comitentului, in teritoriu, in limitele stabilite de prezentul contract, extinzand astfel afacerile acestuia si sporindu-i buna reputatie.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de ………………………. ani, incepand cu data de ………………………. pana la data de …………………………………… .
3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional semnat de ambele parti contractante.
IV. TERITORIU
4.1. Prin termenul „teritoriu”, partile contractante inteleg sectorul geografic situat in ………………………., in interiorul caruia agentul isi va desfasura activitatea de imputernicit al comitentului.
4.2. Contractele de vanzare-cumparare pentru produsele comitentului incheiate de agent, isi vor produce efectele numai inauntrul teritoriului.
V. PLATA COMISIONULUI
5.1. Comitentul va plati agentului un comision de ………….. % din valoarea fiecarui contract incheiat de agent, in contul si pe numele comitentului.
5.2. Plata comisionului se va efectua in lei, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii.
5.3. Procentul comisionului va putea fi modificat numai cu acordul scris al partilor contractante.
5.4. Pentru contractele care nu produc efecte, deci sunt neexecutabile, agentului, pentru activitatea de negociere care a condus la incheierea acestor contracte, i se cuvine un comision de …………… % din valoare, prevazut la alin. 4.1. din prezentul contract. Pentru aceasta, agentul va vinde produsele numai cumparatorilor care isi desfasoara activitatea in teritoriul respectiv.
VI. MODALITATI DE PLATA
6.1. Comitentul se obliga sa achite agentului comisionul stabilit, astfel:
6.2. In cazul in care un contract incheiat de agent, din motive independente de acesta, dar si de comitent, nu a devenit executabil, pentru activitatea de negociere, agentul va primi un comision de ………….. % din valoarea respectivului contract, care va fi platit astfel:
VII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
7.1. Obligatiile comitentului sunt urmatoarele:
7.2. Obligatiile agentului sunt urmatoarele:
VIII. NECONCURENTA
8.1. Agentul se obliga sa nu incheie contracte de agentie comerciala cu alti comitenti care-si desfasoara activitatea in teritoriu.
8.2. Comitentul se obliga sa nu incheie contracte de agentie comerciala cu alti agenti care-si desfasoara activitatea in teritoriu.
8.3. Comitentul se obliga sa nu-si vanda produse, in teritoriu, singur sau prin alti agenti.
8.4. Agentul se obliga sa nu promoveze pentru vanzare in afara teritoriului si nici sa vanda produse si/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.
IX. INVALIDARE PARTIALA
9.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
9.2. Prevederile pct. 9.1. nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
X. DIVIZAREA CONTRACTULUI
10.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.
10.2. In conditiile prevazute la pct. 10.1. sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….*)
XI. RENUNTAREA LA DREPTURI
11.1. Faptul ca (una dintre parti) ………………………… nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.
XII. CESIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.
12.2. Acordul prevazut la pct. 12.1. trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar, se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.
XIII. FORTA MAJORA
13.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
13.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
13.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
XIV. CLAUZA PENALA
14.1. In cazul in care comitentul nu achita agentului comisionul conform conditiilor prezentului contract, acesta se obliga sa plateasca agentului o penalitate de ………….. % din suma datorata, pe zi de intarziere.
XV. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
15.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .
XVI. NOTIFICARI
16.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
16.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
16.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
16.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
17.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.
XVIII. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
sau
18.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
18.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
XIX. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
19.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
19.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
19.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………. astazi ……………………., data semnarii lui.
COMITENT,
………………………………
Reprezentanti legali,
……………………………………………
AGENT,
……………………………….
Reprezentanti legali,
……………………………………………
_________________
            *) Ex.: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul.
Anexa
ANGAJAMENT
       Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………… si ………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………., din …………………… .
I. Obiect
II. Sfera circulatiei informatiilor
III. Durata angajamentului
IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
V. Incetarea angajamentului
       Prezentul angajament s-a incheiat in ………. exemplare, din care ………………., astazi ……………. .
SEMNATURILE PARTILOR

By MYLIFE