Ce este de fapt Mafia? Într-o primă opinie universal acceptată, Mafia ar reprezenta o organizaţie secretă, constituită în anul 1282, în timpul unei revolte, cunoscută sub numele ”Viespile Siciliene” îndreptată împotriva ocupanţilor francezi. Astfel, termenul de Mafia ar corespunde prescurtării de la ”Morte Alla Francia, Italia Anela” ( Moarte Franţei, strigă Italia ) .Pentru a rezista invadatorilor şi pentru a organiza lupta de rezistenţă, un grup de sicilieni a iniţiat un nucleu care apăra comunitatea, pedepsea tâlharii şi răufăcătorii, ignorând legea străină. De-a lungul timpului, această organizaţie, această organizaţie secretă a evoluat negativ, degenerând  în criminalitate şi violenţă. Conform altor opinii, la jumătatea secolului trecut, originile Mafiei, ca şi ale Camorrei, s-ar afla la începutul secolului al-XIV-lea. Ne găsim în faţa unor mici întreprinzători care folosesc forţa- chiar şi pe cea colectivă- pentru a delimita şi apăra spaţii de activitate, în primul rând în faţa celor de pe aceiaşi treaptă cu ei, şi apoi în faţa oricui altcineva ( comercianţi, proprietari ).  Capacitatea de folosire a violentei este o calitate profesională, ceea ce îi apropie de păstori, de paznicii de terenuri, de un întreg univers popular dispus să folosească orice mijloace pentru a supravieţui sau pentru a urca o treaptă pe scara socială.
              Din acest grup care începe să se formeze în  interiorul Siciliei se va desprinde primul nucleu al structurii ”familia”. Aceasta s-a transformat în cursul secolului al XIX, într-o clasă conducătoare, datorită afacerilor pe care le practica, o lume care îşi va baza exercitarea puterii pe afişarea prestigiului şi al bogăţiei. Dar această putere pare condiţionată de deţinerea unei forţe militare mai mult sau mai puţin ostentative, necesară pentru supravegherea forţei de muncă, cât şi pentru gestionarea afacerilor, precum şi pentru  siguranţa persoanelor importante expuse pericolului răpirilor.
               Aici apare un alt nivel de comportament mafiot. Pentru a-şi afirma propria lege, ”familia” preferă să folosească o poliţie privată, formată din oameni dispuşi să facă pentru stăpânii lor, treburile ”murdare” sau să însărcineze în acest scop delicvenţi daţi în urmărire, cu care au fost stabilite relaţii de ”patronage”. Şi unii şi alţi sunt numiţi „mafioţi” de către contemporani.
              În numeroase regiuni, aristocraţii si burghezii, familii si partide se obişnuiesc să-şi rezolve conflictele prin forţa armelor. Într-o oarecare masură , aceste conflicte par gândite pentru a permite clasei conducătoare vechi sau noi să înarmeze ,să folosească şi să menţină sub control ceea ce sursele actuale numesc pătura ”răufăcătorilor” .
             Violenţa serveşte drept mijloc pentru clădirea dacă nu a unei noi civilizaţii, cel puţin a noi echilibre politice si sociale.
              Termenul şi conceptul de Mafie apar abia la sfârşitul ”tulburării” numite RISORGIMENTO. După anul ’65, funcţionarii de dreapta îi numesc ”mafioţi” pe tălhari şi pe cei ce se sustrag de la executarea stagiului militar, pe cei ce se opun ordinii politice si sociale, pe capii partidelor municipale şi pe micii delicvenţi din sate si oraşe. Termenul ”camerrista” stă  alături de celălalt, fără a se repezi în mod special la caracterul regional .Uneori termenul ”camorra” se referă la organizaţii criminale urbane, pe când ”mafia” pare să indice un fenomen de tip rural.
              Într-o accepţiune  foarte  răspândită în prezent, Mafia, ar corespunde criminalităţii regionale siciliene, Camora, ar corespunde criminalităţii regionale Campania. Pentru simetrie, mass-media au introdus recent un termen pentru criminalitatea calabreză, cel de N’drangheta. Formulările obişnuite alătură delicvenţa comună cu cea organizată şi cu o elită criminală originară din Sicilia occidentală pe care ne-am obişnuit să o numim cu titulatura sa Cosa Nostra. Putem adăuga şi alte termene prezente în lume: mafia americană, considerată ca derivând direct din cea siciliană dar care în realitate nu are acelaşi caracter rigid, regional, apoi mafia chineză, cea columbiană, rusească, etc.
              Termenul capătă accepţiuni mai largi. El se poate referi la influenţa acelor asociaţii secrete şi indică un strîns raport între politică, afaceri, criminalitate, ilegalitate sau corupţie, susţinere a anumitor politicieni, înşelătorii electorale, incapacitatea de a aplica legea în mod imparţial.
              Mafia este apreciată drept cea mai puternică organizaţie criminală, nu numai datorită numărului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale şi a capacităţii ei de a dezvolta strategii unitare, în ciuda articulaţiei complexe a reţelei sale operaţionale. Prin  caracteristicile[b1] sale, Mafia este singura organizaţie criminală italiană care oferă un model criminal valabil la nivel internaţional.
              Dificultăţile întâmpinate în delimitarea subiectului au determinat literatura să-l reducă la contextele economice şi culturale, subliniind, ca de obicei, caracterul ierarhic al caesteia. Primi analişti ai problemei, imediat după 1860, au considerat că mediul sicilian era puternic afectat de arhaism. Şi totuşi la o sută de ani după aceasta, deşi contextul s-a modificat în toate elementele sale, ne aflămîncă în faţa a feea ce numim „Mafia” şi încercăm să înţelegem cum cum anume a supravieţuit modernizării acest fenomen tipic în aparenţă pentru un univers tradiţional.
              Chiar şi rapoartele comisiei antimafia se referă la un trecut de peste o sută de ani sau fac apel la istoriografie care descrie studiul ultimilor două secole ca fiind o societate semifeudală, eminamente agrară şi latifundiară, imobilă din punct de vedere economic şi social, traversată de un singur val de înoire, mişcarea ţărănească, contestată de clasele conducătoare şi de mafie, aparatil lor militar.
              În istoria interpretărilor mafiei, a luptei împotriva acesteia revine în mod ciclic ideea conform căreia „modernismul ( reforma agrară, industralizarea, şcolarizarea, instaurarea unor obiceiuri sexuale libere ) ar trebui să distrugă fenomenul împreună cu spoiala sa de cultură, schemă care a făcut obiectul propagandei stângii în ani de după război şi reluată cu unele instrumentalizări de aproape toată lumea, cu scopul de a abţine mai multe fonduri, mai multe posibilităţi de administrare a resurselor etc.
              Mulţi au crezut că mafia va dispărea atunci când în interiorul pustiu al insulei se va fi auzit fluieratul locomotivei, după acesta se va vorbi de zgomotul avionului de bip-ul computerului.
              Progresul economic nu intră neapărat în contradicţie cu fenomenul de tip mafiot, nici termenul imobilitate nu poate fenomenul şi contextul acestuia. Cu ani în urmă, mafia latifundară a secolului trecut era considerată nu atât ca o expresie a puterii baronilor, cât un instrument al grupului social intermediar al celor care închiriau ( vătafi ) şi care pe parcursul dezagregării de durată a economiei şi a puterii feudale, dezvoltă o capacitate de intimidare exercitată ascendent şi descendent cu ierarhia socială. Mai mult chiar mafioţii care par să reprezinte cel mai bine modelul tradiţional mediază transferul de terenuri de la proprietari la ţărani, supraveghează mişcările colective de după cele două războaie mondiale nu sunt gardieni, ci ciocli ai feudei, cu un rol inimaginabil dincolo de procesele de modernizare politică şi socială ale sec. XX. Teza conform căreia tipul de coerciţie extra-legală numit mafia ar servi pentru asigurarea subordonări ţăranilor se dovedeşte ineficientă.
              De ce contextul economic, social şi politic la care se face referire este cel latifundiar? Este vorba de considerare fenomenului ca un reziduu mai mult sau mai puţin feudal. Se poate înregistra însă compatibilitatea dintre mafie şi dezagregarea posesiunilor latifundiare, dintre mafie şi gradul ridicat de integrare pe bogatele pieţe internaţionale şi chiar transoceanice.
              Deseori ne aflăm în faţa unor sectoare şi a unor momente de dinamism economico-social.
              În multe din aceste cazuri, mafioţii desfăşoară activităţi legale, ale căror monopol este garantat de violenţă, prin tehnici care merg de la intimidarea verbală la cea fizică, ajungând până la eliminarea rivalilor, a trădătorilor, a martorilor. Criminalitatea comună oferă nu doar o bază de recrutare pentru familiile mafiote, ci constituie însăşi raţiunea existenţei acestora. Încă din perioada bourbonică se înregistrează practica ambiguă a „compoziţiilor” tratate între victimă şi autorul delictului mediate de înalţi exponenţi ai delicvenţei, profesionişti sau capi, care răpeau ordinii legale puterea de a pedepsi crimele, experienţă larg răspândită chiar şi în zilele noastre. Aşa cum în sec. XIX ameninţarea bandiţilor era folosită pentru ai convinge pe proprietari  să încredinţeze mafioţilor paza propriilor terenuri, astăzi comercianţii sunt determinaţi de riscul unui jaf sau al extorcării, să plătească” asigurarea mafiotă.
              Mafia reprezintă întotdeauna un aparat al ordinii dar ea presupune şi o dezordine socială şi criminală ce trebuie ţinută sub control.
              Ne referim nu doar la acelaşi termen ci la acelaşi subiect, în ceea ce priveşte atât trecutul cât şi prezentul. Întâlnim însă şi discontinuităţi evidente dintre care cea mai gravă este răspândirea geografică a organizaţiilor de tip mafiot. Chiar şi în zonele tradiţionale „infectate” problema continuităţii istorice se pune în mod diferit..
              Mafia siciliană rămâne de peste o sută de ani în lumina reflectoarelor, chiar dacă s-ar putea demonstra că fenomenele indicate sub acest nume au întotdeauna un grad ridicat de omogenitate. Camorra este prezentă în anumite momente de timp şi s-ar putea spune cu o serie de flash-uri perioada de după unificare. Acelaşi lucru este valagil pentru Calabria şi pentru fenomenul numit „picciolteria”, apărut pe neaşteptate şi reprimat în mod brutal la începutul secolului XX.
              Adeste consideraţii pun sub semnul întrebării teoria care consideră comportamentul mafiot o consecinţă directă a culturii sicliene (în sens antropologic) ,cultură care ar fi caracterizată de neîncrederea în organele statului şi deci de obiceiul de a-şi  face singură dreptate, de simţul onoarei, susţinerea politică, caracterul familiar care sustrage individul de la perceperea responsabilităţii sale faţă de o societate mai largă decât cea primară.
              Nu se intenţionează să se înlăture elementul cultural din explicarea acestui fenomen social. Trebuie să se distingă fenomenul de contextul său, analizâd modul în care mafia îşi însuşeşte  codurile culturale, le instrumentalizează, la modifică, le transformă într-un adeziv pentru  propria rezistenţă; să nu uităm de refuzul conceptului de impersonalitate a legii şi a statului de drept faţă de poliţişti şi de colaboratorii acestora, sentimente larg răspândite ţăranii, burghezii şi aristocraţii din Sicilia secolelor XIX şi XX, dar folosite de mafie în funcţie de propriile scopuri. Acestea se reflectă uneori asupra unei mafii moderate, protectoare, liniştitoare şi tradiţionale promovate chiar de mafioţi sau de apărătorii acestora în interiorul sau în afara tribunalului, de politicieni interesaţi de apărarea „bunului nume” al Siciliei, de magistraţi neatenţi.
              Mafia ar fi un obicei, un comportament, o tradiţie şi nu o organizaţie. Unii analişti susţin că reţeaua relaţiilor de rudenie, clientelă şi prietenie a diferiţilor capi ai mafiei ar fi de ajuns pentru a schiţa structura grupului mafiot. Acesta ar fi o formă prin care se exprimă înrudirea, prietenia afacerile. Grupul mafiot ar reprezenta o microstructură instabilă şi nesupusă formalizărilor impuse de legăturile asociative.
              Totuşi la graniţa  dintre secolele XIX şi XX doi poliţişti criminalişti, Giussepe Alougi şi Antonio Cutrera, suprapuneau peste analiza mentalităţii insulare ( onoarea, complicitatea ), cea a asociaţiilor mafiote care începeau să fie descoperite: organizaţii mari, puternice, bine structurate, capabile să-şi promoveze operaţiunile pe termen lung şi pe spaţii mari, nevoite să se diferenţieze de restul societăţii prin jurăminte şi ritualuri de afiliere complexe.
              Până acum, grupările mafiote au fost considerate nişte monoide , fără uşi sau ferestre. Dar pentru a menţine relaţiile cu mediul politic şi cu instituţiile acestora, pentru a controla traficul, dar mai ales pentru a îndeplini funcţia de control şi dirijare a criminalităţii, acestea trebuie să fie conectate între ele, astfel sporeşte complexitatea structurii lor organizatorice.
              Fascinată de contextul lor rural şi „primitiv” literatura recentă a ignort aproape complet elementele primordiale considerate ca fiind centrul infecţiei scoase în evidentă de multe lucrări din secolul XIX. Cultura (1900) afirmă că „aici, în capitala insulei siciliene şi câmpia sa carbonizată îşi are sediul adevărata mafie, mafia legendară, mafia marilor procese pentru crimă care prin delictele sale a instaurat teroarea, iniţiind astfel istoria criminalităţii siciliene”.
              Mai întâi experienţele şi sectoarele de intervenţie apoi locurile şi grupurile, în fine organizarea. Inserarea într-un lanţ migratoriu transoceanic, practicarea unui comerţ pe distanţe mari au creat o mentalitate şi o capacitate adecvate pentru contrabanda cu diferite mărfuri şi droguri. Mafioţii ştiu să creeze contracte externe necesare pentru efectuarea acestui trafic. Toate aceste experienţe se adaugă unei structuri organizatorice, care din una teritorială, se extinde în în spaţiu şi timp, oferind noi spaţii şi puteri  pentru noi oportunităţi de profit, expansiune coraborată şi cu o rezistenţă deconcertantă a grupurilor familiale şi criminale, a ariilor de influenţă, în unele din acestea puterea familiilor durând de mai bine de un secol, secol în care totul s-a schimbat în economie, în societate, în politică, iar modalităţile de împărţire a teritoriului sunt asemănătoare acelora ce au fi putut fi individualizate şi menţionate încă de la începutul secolului XIX.
              Totuşi, toate aceste elemente ale organizaţiilor de tip mafiot nu oferă o stabilitate globală, cu o conducere omnipotentă. Diferitele grupuri, se află in permanenţă în relaţii de conflict major, din motive derivalitate şi de ierarhie, de aici şi luptele care, în mod ciclic, redesenează echilibrele. Organele conducătoare sunt la rândul lor instabile, ameninţate de pericolul destrămării datorat conflictelor interne, rămânând mult timp inoperante, însăşi raza teritorială a autorităţii lor se defineşte în funcţie de împrejurări. În alte părţi tendinţele de centralizare încă mai puţin pronunţate.
              Toate aceste grupări criminale, care, deşi ca tradiţie şi în ciuda conflictelor dintre diverse grupuri ce au măcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat să se dezvolte dea lungul anilor, ajunând să influenţeze viaţa politică, mass-media, administraţia publică, justiţia şi economia afectând în mod serios bazele ordinii sociale.
              Odată cu mărirea numărului de membri şi sporirea mijloacelor financiare de care dispuneau, dar mai ales odată cu extinderea zonei de influenţă în mediul urban, asociaţiile mafiote italiene au obţinut supremaţia şi controlul formelor cele mai periculoase ale criminalităţii, depăşind de mult graniţele regionale tradiţionale: Cosa Nostra, Camora în Campania şi N’drangheta în Calabria

By MYLIFE