CONTRACT DE LOCATIUNE
Incheiat astazi 30 noiembrie 2003
la Notariatul Public „X.Y”
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. DasImpex, cu sediul social in Iasi, str. Uzinei nr. 15 , bloc A508 , parter , judetul Iasi , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângã Tribunalul Iaşi, sub nr.1243 din 18.09.1997, cod fiscal nr. 12164523 din 18.10.1997 , avand contul nr. 12374563728 , deschis la BRD, Agenţia Independentei , reprezentata de Popescu Ilie , cu functia de manager  , in calitate de locator, pe de o parte, si
1.2. S.C. Altex , cu sediul social in Iasi, str. Florilor nr. 15 , bloc A508 , parter , judetul Iasi , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângã Tribunalul Iaşi, sub nr.324 din 18.02.1997, cod fiscal nr. 134544523 din 18.03.1997 , avand contul nr. 1346732728 , deschis la BRD, Agenţia Independentei , reprezentata de Ilie Cornel, cu functia de director , in calitate de locatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul da in locatiune spatiu comercial in suprafata de 150 mp in centrul Comercial „Carrefour” , situat în Aleea Primãverii, nr.15, Iaşi, fiind constituit din suprafata locativa propriu-zisã, utilitati curente (apa, curent electric, aer conditionat) 
       in urmatoarele conditii:
a)       durata locatiunii este de 2 ani din momentul încheierii contarctului ;
b)       chiria calculata astfel : 150 USD / lunã la cursul BNR platita lunar , din momentul preluarii bunurilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe baza de proces-verbal.
2.2. Bunurile ce constituie prezentul contract sunt1) : suprafata locativa, dotari curente (instalatie de iluminat electric, instalatie de apa rece si calda, instalatie de aer conditionat).
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile locatorului sunt urmatoarele:
a)       sa predea bunul in locatiune la termenul convenit de parti si la locul unde se gasea in momentul contractarii;
b)       sa efectueze reparatiile necesare in tot timpul locatiunii;
c)       sa se abtina de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinta tulburarea locatarului in folosinta bunului;
d)       sa raspunda pentru evictiune si viciile ascunse ale bunului care ii impiedica intrebuintarea; 2)
3.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:
a)       sa plateasca chiria de 150 USD luna la cursul zilei BNR in conditiile stabilite;
b)       sa foloseasca in perioada locatiunii bunurile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de buna-credinta, purtand raspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
c)       sa restituie la sfarsitul locatiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract in starea in care le-a preluat consemnata in procesul-verbal de predare-primire;
d)       sa acorde asistenta tehnica pentru exploatarea normala a spatiului comercial ce face obiectul locatiunii ;
e)       in cazul in care in exploatarea bunului care face obiectul locatiunii apar defectiuni tehnice din culpa locatarului, locatorul este indreptatit sa pretinda si sa i se plateasca despagubiri3);
f)        sa garanteze restituirea bunurilor in starea in care s-au preluat printr-un contract de garantie accesoriu contractului de locatiune3).
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata locatiunii este de 2 ani incepand cu data de 30 noiembrie 2003 pana la data de 30 noiembrie 2005.
V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Partile au convenit ca locatarul sa plateasca o chirie de 150 USSD la cursul zilei BNR astfel : la data de 15 a fiecarei luni, locatarul este obligat sa plateasca chiria.
VI. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI{4)T
6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, in tot sau in parte, cu acordul scris al proprietarului, dreptul de folosinta asupra unui tert, in baza unui contract de sublocatiune (subinchiriere).
6.2. Sublocatiunea sa nu fie convenita in conditii care sa contravina conditiilor din contractul de locatiune.
VII. CESIUNEA CONTRACTULUI
7.1. Cesiunea contractului trebuie sa fie notificata locatorului sau acceptata de acesta printr-un act aditional la prezentul contract.
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Contractul de locatiune inceteaza prin:
a)       acordul de vointa al partilor;
b)       denuntare unilaterala;
c)       expirarea termenului;
d)       pieirea bunului;
e)       desfiintarea titlului locatorului;
f)        prin efectul instrainarii, prin acte intre vii, cu titlu particular, a bunului dat in locatiune. 5)
IX. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea in mod necorespunzator – totala sau partiala – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 72 ore producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
X. NOTIFICARI
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.
10.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XI. LITIGII
11.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare din care azi, data semnarii lui 30 noiembrie 2003.
LOCATOR
PROPRIETAR
LOCATAR
CHIRIAS
            ATENTIE
            In conformitate cu prevederile art. 1470 din Codul civil exista trei feluri de locatiuni a lucrarilor:
a)     locatiunea de servicii (locatis operarum), adica aceea prin care o persoana se obliga sa puna serviciile sale in folosul alteia;
b)      locatiunea unor lucrari (locatis operis faciendi), adica aceea care consta intr-un anumit fapt determinat (ex.: obligatia de a transporta persoane sau marfuri dintr-un loc in altul);
c)      locatiunea de lucrari din partea unui antreprenor (ex.: arhitect, constructor, zidar, dulgher etc.).
         NOTE
1)     Pot fi bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale, dar, indiferent de caz, aceste bunuri sa nu se distruga sau sa nu se consume prin folosinta conform destinatiei dupa natura obiectului sau conform destinatiei stabilite de parti.
2)     Locatorul raspunde chiar daca a fost de buna credinta la incheierea contractului si nu a cunoscut viciile si indiferent daca viciile existau in momentul incheierii contractului sau provin din cauze ulterioare, deoarece obligatia locatorului de a asigura folosinta bunurilor este succesiva.
3)     Daca este cazul.
4)     Daca partile convin astfel, in caz contrar clauza se redacteaza in mod corespunzator („Partile au convenit ca locatorul sa nu subinchirieze imobilul, total sau partial.“)
5)     In anumite conditii.

By MYLIFE