CONTRACT DE TRANZACTIE
Incheiat astazi …………………………
la …………………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………., str. ……………………………… nr. …………………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………, sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………….. din …………………………….., avand contul nr. ………………………, deschis la ………………………., reprezentata de ……………………………………., cu functia de ……………………………, in calitate de ……………………………………………………………. si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………….., str. ………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet …………………………………….., posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ………………………, codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. …………………………., deschis la …………………………………….., reprezentata de ………………………………………, cu functia de ………………….., in calitate de …………………………………………………………………………………… si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. …………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ………………………., avand contul nr. ………………………., deschis la ……………………, reprezentata de ………………………………………., cu functia de ……………………………, in calitate de ………………………………………………………………
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………………………………., str. ………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………………………,  posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ………………………, codul fiscal nr. …………………………, din ……………………….., avand contul nr. ………………………….. deschis la …………………………………….., reprezentata de ………………………………………, cu functia de ………………………………………., in calitate de ……………………………………
       au convenit ca, prin concesii reciproce, sa lichideze litigiul dintre ele in legatura cu executarea unor contracte comerciale.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Litigiile fac obiectul unor dosare existente pe rolul instantelor astfel:
Nr.
crt.
Numarul
dosarului
Instanta la care
se judeca litigiul
Obiectul
contractului
Suma in
litigiu
2.2. Partile, in virtutea prevederilor prezentului contract, au convenit urmatoarele:
          S.C. ………………………………….. datoreaza S.C. …………………………… executarea prestatiei care are ca obiect ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. in valoare de …………………………………., pana la termenul de ……………………………, conform contractului de ……………………… nr. …………………………… din ………………………….. .
       Pana in prezent, prestatia nu a fost executata. sau
          S.C. …………………….. datoreaza S.C. …………………. livrarea bunurilor in valoare de …………… care fac obiectul contractului nr. …………. din ……………….. pana la data de ……………………… .
       Pana in prezent, marfurile, partial/total in valoare de …………………………………., nu au fost livrate. sau
           S.C. …………………………. datoreaza S.C. …………………… executarea de lucrari de constructii in valoare de ……………………… care fac obiectul contractului nr. …………. din …………………… pana la data de …………………………. .
       Pana in prezent, lucrarile, partial/total in valoare de ……………………………….. nu au fost executate.
2.3. Partile, constatand ca nici una dintre ele nu mai are posibilitatea sa-si execute obligatiile contractuale pe care si le-au asumat prin contractul/contractele mentionate mai sus, au hotarat astazi, data incheierii si semnarii prezentului contract de tranzactie, sa renunte, fiecare, in parte, de a mai cere executarea acelor contracte, fara nici o alta pretentie (despagubiri, daune-interese, penalizari etc.) fata de partea care este in culpa.
2.4. Ambele parti declara in mod expres ca, prin prezentul contract, au lichidat, irevocabil, orice pretentii izvorate din contractele sus-mentionate, litigiul/litigiile dintre ele fiind in mod definitiv si irevocabil stinse.
2.5. Prezentul contract serveste celor doua parti pentru clasarea cauzelor aflate pe rol la instantele judecatoresti/arbitrale, precum si la efectuarea mentiunilor necesare in evidenta contabila a fiecareia dintre ele.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
3.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
3.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care ………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.
S.C. ……………………..
S.C. …………………….

By andrei