CONTRACT CADRU DE PRESTARI DE SERVICII TIPOGRAFICE
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………… cu sediul social in ……………………….., str. ………………………………….. nr. …………, sectorul ………………., inregistrata la Oficiul Registrul Comertului …………………………. sub nr. ……………./………………./………………. cod fiscal nr. …………………………………., avand contul nr. ………………………….. deschis la ……………………………, reprezentata de …………………………….., cu functia de ……………………………….., in calitate de executant, pe de o parte, si
1.2. S.C. …………………………… cu sediul social in ……………………………. str. …………………………………. nr. ………… corpurile ………………………………. sectorul ……………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………….. sub nr. ……………/………………./…………. cod fiscal nr. ………………………, avand contul nr. ……………………….. deschis la ……………………………………., reprezentata de …………………………….., cu functia de …………………….., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Partile au convenit sa colaboreze pe termen lung, beneficiarul serviciilor tipografice, lansand comenzi de lucru executorului lucrarilor tipografice iar acesta acceptand in scris realizarea lor.
2.2. Pentru fiecare din lucrari pe care beneficiarul le va solicita, acesta va emite o comanda scrisa care va contine urmatoarele elemente:
a)       felul/natura lucrarii;
b)       codul de identificare a lucrarii;
c)       autorul si/sau titlul acesteia;
d)       tirajul (eventual desfasurat pe transe);
e)       formatul;
f)         hartia si caracteristicile ei, precum si cine o aprovizioneaza;
g)       coperta si caracteristicile ei, precum si cine furnizeaza materialele necesare;
h)       legatoria si modul de realizare a ei;
i)         termenul de executare/livrare a lucrarii, ambalajul, transportul, precum si locul livrarii;
j)         alte solicitari ale beneficiarului serviciilor tipografice.
2.3. O data cu lansarea comenzii, partile se reunesc pentru rezolvarea eventualelor obiectiuni si stabilirea pretului serviciilor tipografice.
2.4. In cazul in care partile sunt de acord asupra tuturor problemelor, incheie, pentru fiecare comanda, un act aditional care face parte integranta din prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de ……………………….. ani incepand de la data de ……………………………. si pana la data de ……………………………… .
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Partile contractante convin asupra pretului fiecarei lucrari o data cu acceptarea comenzii si incheierea actului aditional aferent.
4.2. In cazul in care intervin modificari de preturi pe parcursul executarii livrarii, partile convin sa procedeze astfel:
a)       daca beneficiarul a achitat lucrarea integral, in avans, nu se efectueaza recalculari de pret;
b)       daca beneficiarul a achitat o parte din lucrare sau urmeaza sa o achite la livrare, recalcularea pretului se face numai asupra partilor neexecutate din lucrare.
4.3. Plata se va efectua prin ordin de plata cu exceptia sumelor sub maximul admis de B.N.R. care se vor putea plati si in numerar, potrivit intelegerii partilor.
V. DREPTURI SI OBLIGATII
5.1. Executantul lucrarii tipografice se obliga:
a)       sa execute lucrarea la termenul si in conditiile de calitate stabilite de parti;
b)       sa ambaleze si sa pastreze lucrarile executate in bune conditii, pana la preluarea lor de catre beneficiarul serviciilor;
c)       sa pastreze confidentialitatea lucrarilor carora li se confera acest caracter de catre beneficiar, in caz contrar urmand a suporta daune-interese pentru eventualele pagube suferite de beneficiar din nerespectarea acestei obligatii;
d)       sa efectueze eventualele remedieri daca executarea lucrarilor s-a efectuat cu deficiente.
5.2. Beneficiarul lucrarii tipografice se obliga:
a)       sa predea machetele pentru executarea lucrarilor tipografice la termenul si in conditiile stabilite de comun acord cu executantul serviciilor;
b)       sa aprovizioneze si sa predea executantului lucrarii hartia si alte materiale la termenul stabilit, pe baza de proces-verbal, pe care s-a angajat sa le furnizeze acestuia;
c)       sa preia comenzile la termenul si locul convenite de parti;
d)       sa plateasca pretul – integral sau in transe, potrivit intelegerilor stabilite prin actele aditionale.
VI. CLAUZA PENALA
6.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca penalitati de …………………. % pe zi de intarziere, in afara de daune-interse pentru pagubele suferite.
VII. CLAUZA DE FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea, in mod necorespunzator – totala sau partiala – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 3 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
7.3. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea, de plin drept, a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII. NOTIFICARI INTRE PARTI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice modificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
8.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
8.4. Notificarile nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform Regulamentului sau.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de catre partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………. exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi …………………………….. data semnarii lui.
EXECUTANTUL
SERVICIILOR TIPOGRAFICE
BENEFICIARUL
SERVICIILOR TIPOGRAFICE

By MYLIFE