S.C. Mondostar S.A. isi desfasoara activitatea in sistemul de perfectionare activa cu suspendare de la plata taxelor vamale. Chiar si in aceste conditii, pana in 1998, firmele erau obligate sa constituie o scrisoare de garantie bancara care sa acopere drepturile vamale pentru importuri, in cazul in care materiile prime si materialele nu ar fi fost in intregime prelucrate si reexportate sub forma de produs finit.
Cererea de deschidere a unei scrisori de garantie bancara trebuia sa fie insotita de angajamentul firmei, de contractul extern in baza caruia se realizeaza importul, de bugetul activitatii generale a firmei si de extrasul din hotararea AGA prin care conducerea executiva era imputernicita sa contracteze credite si scrisori de garantie.
Incepand cu octombrie 1998 a fost abrogata obligativitatea garantarii datoriei vamale. In MO din 15 octombrie 1998 a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor numarul 1909 din 29 septembrie 1998 prin care se aproba metodologia privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale.
In Art. 1 se precizeaza: “In baza prevederilor art. 151 alin. 3 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei, Directia Generala a Vamilor poate acorda scutiri de la obligatia garantarii datoriei vamale, in cazuri temeinic justificate, pentru urmatoarele categorii de bunuri…f) materiile prime, materialele si accesoriile trimise de clientii externi in vederea executarii de comenzi de export pentru aceiasi clienti, plasate in regimul vamal de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import.
Pentru aceste bunuri, cererea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale – prezentata ca anexa – se depune de catre titularul operatiunii la directia regionala vamala in a carei raza de activitate se afla biroul vamal la care urmeaza sa se efectueze formalitatile de vamuire. Aceasta cerere se depune impreuna cu urmatoarele documente(in cazul firmei Mondostar):
• Contractul sau comanda in baza careia se deruleaza operatiunea (in original si in copie) sau factura comerciala/factura proforma
• Autorizatia de perfectionare activa
• Declaratia titularului operatiunii, prin care se obliga sa achite drepturile vamale datorate in cazul in care operatiunea nu este finalizata in termenul stabilit de autoritatile vamale(anexa) si cuantumul drepturilor de import al carei model este prezentat ca anexa, detaliat pentru fiecare tip de taxe( taxa vamala, T.V.A., accize) si orice alte sume care se cuvin bugetului la import.
Declaratia se semneaza de catre reprezentantul legal al titularului operatiunii. formularul privind cuantumul datoriei vamale se semneaza de catre reprezentantul legal al societatii comerciale si de catre responsabilul financiar.
Pentru bunurile prevazute la punctul f) cererea, insotita de documentele precizate este avizata de un comitet de avizare format din:
-seful Serviciului proceduri, origine, clasificare tarifara si drepturi vamale din cadrul directiei vamale sau inlocuitorul acestuia
-seful Serviciului juridic si contencios din cadrul directiei regionale vamale sau inlocuitorul acestuia
-seful Serviciului financiar-contabil din cadrul directiei regionale vamale sau inlocuitorul acestuia
Pentru aceste bunuri, aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale se acorda de catre Directorul Directiei Regionale Vamale pe formularul prezentat ca anexa.
Aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale se acorda pe un termen stabilit de autoritatea vamala, in functie de solicitarea titularului si de conditiile de realizare a operatiuniiDaca titularul operatiunii doreste sa o prelungeasca, in cadrul termenului acordat adreseaza Directiei Generale a Vamilor sau, dupa caz, Directiei Regionale Vamale care a acordat initial scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale o noua cerere, insotita de documentele care pot justifica prelungirea, fotocopia aprobarii anterioare, declaratia pe propria raspundere si formularul privind calculul datoriei vamale.
In cazul in care aceasta aprobare nu a fost reinnoita, la expirarea termenului acordat, aceasta isi pierde valabilitatea. In aceasta situatie autoritatea vamala incheie regimul vamal suspensiv din oficiu, procedand la incasarea drepturilor vamale datorate, potrivit prevederilor art. 95 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.

By MYLIFE