Protecţia regnului animal se asigură prin:
a) stabilirea regulilor, normelor, termenelor şi altor cerinţe de protecţie, folosire şi reproducere a resurselor regnului animal;
b) prevederea măsurilor de protecţie a animalelor în proiectele de amenajare a teritoriului, de irigaţie, de construcţii şi în alte proiecte;
c) neadmiterea folosirii neautorizate a resurselor regnului animal;
d) protecţia şi ameliorarea habitatului, condiţiilor de reproducere şi căilor de migraţie a animalelor;
e) încasarea amenzilor şi despăgubirilor pentru pagubele cauzate animalelor şi habitatului lor;
f) crearea de arii naturale protejate de stat;
g) reproducerea în condiţii de captivitate a speciilor de animale rare, periclitate şi vulnerabile;
h) limitarea scoaterii animalelor din mediul natural şi aclimatizarea de specii noi;
i) recultivarea terenurilor deteriorate şi crearea condiţiilor de vieţuire şi reproducere pentru speciile de animale folositoare;
j) acordarea de ajutor animalelor în caz de îmbolnăvire sau pericol de pieire, ca urmare a calamităţilor naturale şi a altor cauze;
k) efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul protecţiei şi folosirii resurselor regnului animal;
l) efectuarea monitoringului asupra proceselor şi fenomenelor ce au loc în lumea animală;
m) educaţia ecologică a populaţiei. (art. 11 LRA)

 Protecţia şi ameliorarea habitatului, condiţiilor de reproducere şi căilor de migraţie a animalelor.
Proiectarea şi executarea lucrărilor de desţelenire, irigaţie, desecare, defrişare, extracţia zăcămintelor, construcţia diferitelor obiective, întocmirea rutelor turistice, crearea zonelor de agrement, amplasarea căilor ferate, şoselelor, conductelor, canalelor, barajelor etc. pot fi efectuate concomitent cu aplicarea reală a măsurilor pentru păstrarea habitatului, condiţiilor de reproducere şi căilor de migraţie a animalelor. Aceste lucrări se efectuează cu informarea prealabilă scrisă a organelor de resort, a opiniei publice, anexînd lista de măsuri preconizate. Efectuarea lor se permite în baza autorizaţiei eliberate de către Ministerul Ecologiei. (art. 12 LRA)

 Coordonarea privind amplasamentele obiectivelor care afectează starea regnului animal.
Amplasamentele întreprinderilor, construcţiilor şi altor obiective se coordonează cu Ministerul Ecologiei, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organe. (art. 13 LRA)

 Prevenirea pieirii animalelor la efectuarea unor procese de producţie.
La efectuarea lucrărilor agricole, de construcţie, de exploatare a mijloacelor de transport etc., persoanele fizice şi juridice sînt obligate să ia măsuri pentru prevenirea pieirii animalelor. Se interzice incendierea vegetaţiei uscate, păstrarea materialelor şi deşeurilor de producţie fără respectarea măsurilor stabilite pentru prevenirea pieirii animalelor. (art. 14 LRA)

 Protecţia speciilor de animale rare, periclitate şi vulnerabile.
Speciile de animale rare, periclitate şi vulnerabile sînt în mod obligatoriu protejate de stat şi se includ în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Nu se admit acţiuni care pot conduce la pieirea, reducerea efectivului, precum şi la degradarea habitatului acestor specii de animale.
Cartea Roşie [cuprinde] totalitatea informaţiilor privind starea şi măsurile de protecţie a speciilor (subspeciilor, populaţiilor) de animale sălbatice şi de plante sălbatice rare şi a celor aflate în primejdia dispariţiei din [RM], informaţii care sînt necesare pentru elaborarea şi înfăptuirea unor măsuri în vederea păstrării şi folosirii lor raţionale. (art. 1 Hotărârea Guvernului RM cu privire la Cartea Roşie a RSS Moldoveneşti Nr.284 din 09.09.1985 // în Veştile nr.9/95, 1985)

 Colecţiile de animale din fauna sălbatică.
Înfiinţarea şi completarea colecţiilor de animale din fauna sălbatică (colecţii de animale vii în grădinile zoologice, precum şi de animale împăiate, preparate anatomice etc.) de către persoane juridice prin scoaterea animalelor din mediul natural anume în aceste scopuri se admite în baza autorizaţiei eliberate de către Ministerul Ecologiei.
Persoanelor particulare li se interzice colecţionarea animalelor rare, periclitate şi vulnerabile, incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Posesorii de colecţii de animale din fauna sălbatică sînt obligaţi să respecte regulile de păstrare, completare şi evidenţă a obiectelor colecţionate, precum şi regulile de comercializare a acestora prevăzute de legislaţie.
Evidenţa de stat a colecţiilor de animale din fauna sălbatică, indiferent de forma de proprietate şi deţinătorul colecţiei, precum şi ţinerea registrului acestora sînt de competenţa Ministerului Ecologiei şi se efectuează în baza avizului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi al Institutului Naţional de Ecologie. (art. 17 LRA)

 Protecţia animalelor în cazul aplicării chimicatelor în economia naţională.
Gospodăriile agricole, forestiere, ale transporturilor etc. care transportă, păstrează şi aplică chimcale, precum şi cetăţenii sînt obligaţi să respecte regulile de aplicare a chimicalelor în scopul neadmiterii pieirii animalelor şi degradării habitatului lor.
Se interzice aplicarea chimicalelor pentru care nu au fost elaborate normativele de concentraţii maxime admisibile în mediul înconjurător.
Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, sînt obligate să recupereze pagubele şi profitul ratat cauzate regnului animal în urma aplicării chimicalelor. (art. 18 LRA)

 Importul, exportul, reexportul, tranzitul, strămutarea, aclimatizarea şi încrucişarea animalelor.
Importul şi exportul de animale se admit în bază de acord de mediu, eliberat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
Importul, exportul, reexportul şi tranzitul de animale reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES)* se admit în bază de permis/certificat CITES, eliberat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (organul de gestiune CITES), cu avizul autorităţilor ştiinţifice CITES ale Republicii Moldova.
Strămutarea animalelor în habitate noi, aclimatizarea unor specii de animale, noi pentru fauna ţării, precum şi încrucişarea animalelor se admit în baza deciziei Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. (art. 19 LRA)
* Republica Moldova a aderat la convenţie prin Legea 1246-XV din 28.09.2000. În vigoare pentru Republica Moldova din 27 iunie 2001. // Publicată în ediţia oficială “Tratate internaţionale”, 2001, volumul 28, pag.257

În scopul protecţiei regnului animal, drepturile beneficiarilor de folosinţă a terenurilor, pădurilor, apelor şi subsolului pot fi limitate cu dreaptă şi prealabilă despăgubire, stabilindu-se acestora obligaţiuni în vederea protecţiei animalelor şi habitatului lor. (art. 20 LRA)

By andrei