In RM relatiile de arenda in agricultura sunt reglementate de Codul Civil, de Codul funciar si de Legea cu privire la arenda in agricultura, precum si tratatele internationale la care RM este parte.
Arenda in agricultura – este darea in posesiune si folosinta, pe baza de contract pe o durata determinata, contra plata a terenurilor si a altor bunuri agricoale.
Subiectii ai relatiilor de arenda sunt arendatorul si arendasul. Obiecte a relatiilor de arenda sunt bunurile agricole aflate in proprietate publica sau privata, cu exceptia celor scoase din circuitul civil.
Contractul de arenda a terenurilor se face in forma scrisa. La inceputul si la incetarea arendei, partile contractante se obliga sa intocmeasca timp de 14 zile, actele de predare preluare a bunului arendat. Aceste acte din momentul semnarii devin parte integranta a contractului de arenda. Actele de predare-preluare a terenului agricol arendat va contine date privind suprafata, modul de folosinta, starea terenului, nr.cadastral al terenului viciile juridice, viciile materiale s.a.
Termenul de arenda se stabileste de catre parti, dar nu va fi mai mare de 30 ani si mai mic de 1 an. In cazul in care partile doresc sa prelungeasca contractul de arenda, partile semneaza un acord aditional, care de asemenea este parte integranta a contractului.
Contractul de arenda a terenurilor incheiat pe un termen mai mare de 3 ani se inregistreaza la oficiul cadastaral teritorial, in cazul ca termenul e mai mic de 3 ani acesta se inregistreaza la primaria localitatii. Neinregistrarea contractului, in termen de 3 luni, are ca efect inopozabilitatea contractului fata de terti.
Clausele contractului de arenda a bunurilor agricole se modifica cu acordul comun al partilor contractante sau prin hotarirea instantei judecatoresti.
Incetarea contractului de arenda are loc ca urmare a :
– expirarii termenului ;
– declararii nulitatii acestuia ;
– pieirii bunurilor arendate ;
– rezilierii contractului ;
– s.a. cazuri prevazute de legislatie.
Contractul de arenda poate fi reziliat :
– la acordul partilor ;
– la hotarirea instantei judecatoresti la cererea uneia dintre parti, in legatura cu neexecutarea de catre cealalta parte a obligatiilor sale.
Plata pentru terenurile agricole se stabileste in unitati banesti, natura si se efectuiaza intermenul si locul prevazut in contract.
Terenurile agricole proprietate publica se dau in arenda de catre Guvern sau de catre autaoritatile publice locale. Arendarea acestora se face prin licitatie publica sau in alt mod prevazut de lege.
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre parti a clauselor contractului de arenda, partea vinovata poarta raspundere conform legislatiei in vigoare. Litiigiile aparute se solutioneaza de catre instanta de judecata competenta.

By MYLIFE